Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok alapján a Pro Progressione adatkezeléséről, adattovábbításáról, valamint az adatok védelméről, biztonságáról, a közérdekű adatok megismeréséről, közzétételéről a jelen Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik.

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Pro Progressione Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János utca 11.) mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

A Pro Progressione honlapjának (www.proprogressione.com) használata és a szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a Pro Progressione adatot az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

A szabályzat időbeli hatálya 2020. szeptember 1-től visszavonásig tart.

 

Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

A Pro Progressione az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

Tisztában vagyunk vele, hogy a fentiek betartásához nélkülözhetetlenek a személyes adatok védelmében tett technikai és szervezési intézkedések. Éppen ezért a Pro Progressione munkatársai bizalmasan kezelnek minden olyan adatot, információt vagy dokumentumot – függetlenül attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak hozzá –, amely előttük a munkaköri, vagy szerződéses feladataik teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált ismertté.

Szervezeti struktúránkat is úgy alakítottuk ki, és azt belső szervezeti szabályok és a különböző hozzáférési jogosultságok felosztása révén oly módon működtetjük, hogy az minden ponton megfelelő garanciát jelentsen az adatkezelésünk átláthatóságára és az Ön személyes adatainak biztonságára nézve. A Pro Progressione nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. A Pro Progressione megfelelő technikai intézkedések meghozatala révén (egységes belső informatikai rendszer üzemeltetése) mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

 

Az általunk kezelt adatok köre

a) pro-cult.comszerver „naplózása”

A Pro Progressione honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. E nélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem, ezért az ilyen jellegű adatkezelés a Pro Progressione jogos érdekén alapul. A naplóállományt más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

 • Tárol adatok: IP cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok
 • Tárolás időtartama: az adatokat 30 nap elteltével töröljük

b) Web-analitikai mérések

A Google Analytics, mint külső szolgáltató segíti a pro-cult.com honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a Pro Progressione azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú web-analitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlapunk meglátogatása révén hozzájárul.

c) Cookie-k kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön web-böngészőjének a testreszabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a weboldalunkat, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, és ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.

Honlapunkon kétféle cookie-val találkozhat:

 • Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a cookie-knak a használatát tudomásul veszi.
 • Tartós sütik: melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Amennyiben a Pro Progressione webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Pro Progressione vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

A pro-cult.com weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található a süti figyelmeztetés, a weboldal meglátogatásával automatikusan hozzájárulását adja a tartós sütik használatához.

 • Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal
 • Tárolás időtartama:
  • a munkamenet használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig,
  • a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja saját böngészőjében is azok használatát.

A mérési adatok kezeléséről és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google és a Facebook szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és cookie kezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, és a www.google.com/intl/hu/policies/privacy címeken.

d) Jegyvásárlás

Online vásárlás során a jegyvásárlás az Interticket Kft. által üzemeltetett webes rendszerben valósul meg. A kezelt személyes adatok köre és a jegyvásárlás folyamata megegyezik a pénztárban megvalósuló folyamattal.

Nyilvános előadásainkhoz kapcsolódóan a jegy.hu oldalon keresztül történő jegyvásárlás során az Ön által megadott adatokat a Pro Progressione az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében (pl.: értesítés elmaradó előadásról, utólagos jegyvisszaváltás kezelése, számla kibocsátás) kezeli.

A nyugta, illetve számlaadási kötelezettségünkre tekintettel az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben jegyet vásárolt valamelyik előadásunkra, további programjaink is számot tarthatnak az érdeklődésére. Ezért a jegyvásárlás során megadott e-mail címén keresztül a jövőben néhány további programunkról is tájékoztatjuk. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen az info(kukac)proprogressione.com címre küldött levélben.

Amennyiben a fizetés bankkártyával történt, az érintett bank által kért adatokat a vásárló önmaga adja meg a fizetési szolgáltató saját felületén, ezzel kapcsolatban sem az Interticket Kft., sem a Pro Progressione a kártyaadatokhoz nem fér hozzá, adatkezelési műveletet nem végez.

 

e) Személyes adatok kezelése projektekkel összefüggésben

 A Pro Progressione a hazai, illetve európai uniós projektek vonatkozásában kizárólag a projekttel összefüggésben, a projektfelhívások és a vonatkozó egyedi szabályozásban meghatározott mértékig, általában a projekt elszámolásáig kiterjedően kezelhet személyes adatokat. A projektek megvalósításánál biztosítjuk az adattakarékosság elvét, miszerint csak a legszükségesebb személyes adatok kezelésével járhat együtt az adott projekt-tevékenység.

 

f) Szerződések adattartalma

A Pro Progressione által kötött szerződésekben rögzített személyes adatok védelmére az általános szabályok az irányadók, azzal, hogy kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli a szervezet.


g) Kép- és hangfelvétel készítése

A Pro Progressione online és offline eseményein történő részvétellel Ön kifejezetten elfogadja, hogy ezeken az eseményeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A Pro Progressione eseményein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a felvételt a kulturális alaptevékenységünkkel összefüggésben felhasználjuk. Az elkészült felvételek a Pro Progressione saját weboldalain, valamint Facebook, LinkedIn, Instagram oldalain („Honlapok”), továbbá nyomtatott sajtóban, magazinokban, riportokban és hirdetőfelületein teheti közzé. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben Ön semmilyen követeléssel nem élhet sem a Pro Progressione-val, sem más szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

h) Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Pro Progressione-t. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Pro Progressione a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő áll kapcsolatban a Pro Progressione-val. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatbiztonsági szabályok

a) Fizikai védelem

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Pro Progressione az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók;

 a dokumentumokat jól zárható helyiségben helyezi el;

 az aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

 a Pro Progressione adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán vagy a munkavégzés befejeztével csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

 amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazzuk.

 

b) Informatikai védelem

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazzuk:

 az adatkezelés során használt számítógépek a Pro Progressione tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a szervezet;

 a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható

jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodunk;

 az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

 a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

 amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

 a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeres mentést végzünk, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik;

 a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk;

 a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az info(kukac)proprogressione.com e-mail címen keresztül fogadjuk.

 • Ön bármikor kérheti, hogy a Pro Progressione tájékoztassa, hogy kezeli-e bármilyen személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést a Pro Progressione csak akkor tekintheti hitelesnek, ha azt a számunkra korábban megadott e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a Pro Progressione a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon is beazonosítsa.
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését.
 • Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 • Ön kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését a Pro Progressione korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre (Pro Progressione) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Pro Progressione a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

Adatfeldolgozók

A Pro Progressione nevében személyes adat kezelést a velünk szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végeznek. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag a Pro Progressione-val kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

InterTicket Kft.
1139 Budapest, Váci út 99., 6. emelet (BUSINESS CENTER 99 OFFICE PARK)
10384709-2-42

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
10901232-2-44

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
11895927-2-44

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina krt 55.
10773381-2-44

CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve utca 4-14.
10136915-4-44

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba az info(kukac)pro-cult.com e-mail címen, 1011 Budapest, Hunyadi J. út 11. postacímen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik a személyazonosságának az igazolására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Pro Progressione egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának a megváltoztatásával jár, akkor előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.